بخش مشاوره و فروش قطعات صنعتی

بازرگانی و تأمین قطعات صنعتی
مشاوره و فروش

در حال حاضر برخی امکان تأمین قطعات تنها از برخی

از برندهای ارائه شده در وبسایت وجود دارد

تلفن
46841461، 46841280، 46065862
ایمیل
Tahami@HSSh.co.ir