بخش مشاوره و فروش قطعات صنعتی

بازرگانی و تأمین قطعات صنعتی
مشاوره و فروش

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
خیابان دوم، پلاک 16، واحد 9

تلفن
88993787-88993817
فکس
88977599
ایمیل
Tahami@HSSh.co.ir