بخش مشاوره و فروش قطعات صنعتی

بازرگانی و تأمین قطعات صنعتی
مشاوره و فروش

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
ابتدای خیابان نهم، پلاک 43، واحد 3

تلفن
88482149
فکس
88104054
ایمیل
Tahami@HSSh.co.ir