جک های استاندارد هیدرولیک

ساخت جک های جوشی و استاندارد هیدرولیک براساس استانداردهای ابعادی ISO قابل استفاده به جای جک های پارکر، رکسروت، اتوس و …