چنگک

چنگک

 

از چنگک برای بلندکردن و بارگیری علوفه​ های پرس شده روی تریلر یا کامیون استفاده می ​شود. همچنین این دستگاه می​ تواند در زمان تخلیه در مقصد (به عنوان مثال انبار دامداری) به کار رود. این دستگاه هم قادر است 8 بسته کنار هم چیده شده توسط جمع کن را با هم بلند کند (مدل HGC08O) و هم خود اقدام به جمع​ آوری 8 بسته از روی زمین با حرکت و کشیدن روی بسته نموده و سپس آنها را روی کامیون بارگیری نماید (مدل HGC08A).

جهت تخلیه در انبار دامداری نیز توصیه می​ شود که از مدل HGH08 استفاده شود که ارتفاع بالاتری برای قراردادن بسته​ ها در اختیار قرار می​ دهد.

برای به کارگیری دستگاه​های سری HGC نیاز است که دسته فرمان هیدرولیک بیل به سه اهرمی تغییر داده شود.

چنگک هیدروصنعت شریف

 

فیلم چنگک و جمع کن در حال کار

بروشور چنگک و جمع کن