سه نقطه جلو تراکتور

سه نقطه جلو تراکتور

اتصال سه نقطه برای نصب روی تراکتورهای مختلف و نصب ادوات گوناگون

در بسیاری از موارد با نصب تجهیزات در جلوی تراکتور علاوه بر دنباله بندها می توان از ظرفیت تراکتور استفاده بهینه تری کرد و تعداد دفعات تردد تراکتور در زمین یا زمان مورد نیاز برای فعالیتی را کاهش داد.

سه نقطه جلو تراکتوری