بخش فروش و مشاوره هیدرولیک و ادوات کشاورزی

بخش هیدرولیک و ادوات کشاورزی

تهران، شهر قدس، خ گلبرگ جنوبی،
خ گلچین پنچم، پ 16

تلفن
46841461، 46841280، 46065862
داخلی بخش هیدرولیک
103
داخلی بخش کشاورزی
104
ایمیل
info@HydroSanatSharif.com