لوبیاچین

لوبیاچین

بیرون کشیدن از خاک و ردیف کردن مکانیزه حبوبات

هیدرو صنعت شریف از سال 1394 اقدام به تحقیق و توسعه دستگاه بوته چین لوبیا نموده است. تحقیقات و نمونه سازی این دستگاه لوبیا چیدن در مهر 1396 به پایان رسیده و وارد فاز تولید شده است.

ریزش حداقلی پیله ها، حذف نیروی انسانی مورد نیاز برای چیدن بوته ها، تعمیر و نگهداری آسان و تناسب با رقم های بذری پایه کوتاه ایرانی از مزایای این دستگاه برداشت مکانیزه لوبیا است.

این دستگاه برداشت لوبیا از معدود ادوات کشاورزی ساخت ایران است که به جلوی تراکتور متصل می شود. برای اتصال به تراکتور از یک سه نقطه جلو استفاده می شود و تمامی اجزا با کمک سیستم هیدرولیک مستقلی که به PTO تراکتور وصل می شود به حرکت در می​ آیند.


 

 

فیلم های نحوه کارکردن دستگاه چیدن لوبیا

مشخصات فنی و بروشور لوبیا چین