گیربکس های بدون لقی و دقیق

Zero Backlash and High Precision Gearboxes
ارائه متنوع ترین گیربکس های بدون لقی

شرکت هیدرو صنعت شریف از بهترین برندها، مانند اسپینا، نابتسکو، جیرارد، آتلانتا، هارمونیک درایو، اپکس و نوگارت، گیربکسهای بدون لقی و بسیار دقیق را ارائه می نماید.

 

لقی بسیار کم تا 30 ثانیه قوسی، با چهار تکنولوژی سیکلوئیدی، خورشیدی، حلزونی و هارمونیک