جمع کن

جمع کن

برای بارگیری علوفه از زمین بر روی کامیون از دو دستگاه مجزا استفاده می​شود:
(1) جمع​کن که وظیفه آن قراردادن 8 بسته درکنار یکدیگر روی زمین پس از خروج از بیلر است.
(2) چنگک که وظیفه آن بلندکردن 8 بسته کنارهم قرار داده شده از زمین با نصب روی بیل جلو تراکتوری است.
جمع​کن با به کارگیری سیستم کنترل هوشمند و تمام اتوماتیک الکتروهیدرولیکی (مقاوم برای محیطهای کشاورزی) 8 بسته خارج شده از بیلر را در خود جمع کرده و پس از تکمیل ظرفیت روی زمین به صورت کنار هم چیده شده تخلیه می​کند. این دستگاه به پشت بیلر متصل می​شود.

جمع کن هیدروصنعت شریف

فیلم چنگک و جمع کن در حال کار

بروشور چنگک و جمع کن